direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' en 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument' voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische en architectonische waarden;
 • c. ter plaatse van en achter de aanduiding 'gevellijn' voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de karakteristiek van de straatwand, tot uitdrukking komend in het maatritme van de bouwpercelen en de herkenbaarheid van de afzonderlijke gevels;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' mede voor een woning;

met daarbijbehorende:

 • e. gebouwen - niet zijnde bedrijfswoningen -;
 • f. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • g. erven;
 • h. terreinen;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. water;
 • k. groenvoorzieningen.
12.2 Bouwregels

Op voor ' Maatschappelijk ' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

12.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' en 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument' dient de hoofdvorm van het gebouw, bepaald door de gevelbreedte, goothoogte, bouwhoogte, dakhelling, nokrichting en oppervlakte van het grondvlak, zoals die hoofdvorm bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan te worden gehandhaafd, met dien verstande dat een afwijking van de goothoogte en/of de bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan, waarbij de dakhelling dienovereenkomstig mag worden aangepast.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.

12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ter bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waarden van de gemeentelijke- en rijksmonumenten en de waarde van de karakteristieke straatwand als bedoeld in 12.1 .

12.4 Afwijken van de bouwregels
12.4.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 • a. 12.2.1 onder a en toestaan dat buiten het bouwvlak gebouwen worden gebouwd, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m2 en de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
 • b. 12.2.1 onder d en een afwijking in de hoofdvorm toestaan, indien en voor zover het betreffende onderdeel van de hoofdvorm uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.
12.4.2 Afwegingskader

De in 12.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de cultuurhistorische en architectonische waarden en de waarde van de karakteristieke straatwand als bedoeld in 12.1 ;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
12.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een gebouw te slopen, waarvan een gevel is gelegen ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn'.