direct naar inhoud van Artikel 18 Water - Waterstaat
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 18 Water - Waterstaat

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water - Waterstaat' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een kantoor ten behoeve van de waterbeheersing, de waterkering en de waterhuishouding;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor wonen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische en architectonische waarden;

met daarbijbehorende:

 • d. gebouwen;
 • e. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • f. tuinen;
 • g. erven.
18.2 Bouwregels

Op de tot ' Water - Waterstaat ' bestemde gronden mag uitsluitend ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

18.2.1 Gebouwen
 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer dan 4 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument' dient de hoofdvorm van het gebouw, bepaald door de gevelbreedte, goothoogte, bouwhoogte, dakhelling, nokrichting en oppervlakte van het grondvlak, zoals die hoofdvorm bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan te worden gehandhaafd, met dien verstande dat een afwijking van de goothoogte en/of de bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan, waarbij de dakhelling dienovereenkomstig mag worden aangepast.
18.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.

18.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ter bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waarden van de rijksmonumenten als bedoeld in 18.1 .