direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven als genoemd in de categorie├źn A en B van de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1), met dien verstande dat:
  • 1. het gaat om kleinschalige, meest ambachtelijke bedrijvigheid;
  • 2. productie en/of laad en loswerkzaamheden alleen in de dagperiode plaatsvinden;
  • 3. de activiteiten (inclusief opslag) hoofdzakelijk inpandig geschieden;
 • b. detailhandel, uitsluitend voor zover rechtstreeks voortvloeiend uit de bedrijfsactiviteiten van het bedrijf;
 • c. een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'wonen' mede voor wonen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument' voor het behoud, de bescherming en/of het herstel van de cultuurhistorische en architectonische waarden;

met daarbijbehorende:

 • f. gebouwen;
 • g. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • h. erven;
 • i. terreinen;
 • j. parkeervoorzieningen;

met dien verstande dat:

3.2 Bouwregels

Op de tot ' Bedrijf ' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd.

3.2.1 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument' dient de hoofdvorm van het gebouw, bepaald door de gevelbreedte, goothoogte, bouwhoogte, dakhelling, nokrichting en oppervlakte van het grondvlak, zoals die hoofdvorm bestond op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerpplan te worden gehandhaafd, met dien verstande dat een afwijking van de goothoogte en/of de bouwhoogte van ten hoogste 5% is toegestaan, waarbij de dakhelling dienovereenkomstig mag worden aangepast.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.

3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing ter bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waarden van de gemeentelijke monumenten als bedoeld in 3.1 .

3.4 Afwijken van de bouwregels
3.4.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 onder d en een afwijking in de hoofdvorm toestaan, indien en voor zover het betreffende onderdeel van de hoofdvorm uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft.

3.4.2 Afwegingskader

De in 3.4.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend, indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de cultuurhistorische en architectonische waarden als bedoeld in 3.1 .
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 en toestaan dat tevens bedrijven worden gevestigd die niet zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten (Bijlage 1) of die volgens de Staat van bedrijfsactiviteiten van een andere categorie zijn, indien die bedrijven naar de aard en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in de desbetreffende categorie├źn, mits het geen Wgh-inrichtingen of Bevi-inrichtingen betreffen en mits de locatie beschikt over een goede aansluiting op de hoofdinfrastructuur.

3.5.2 Afwegingskader

Een in 3.5.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

 • a. de milieusituatie;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.