direct naar inhoud van Artikel 25 Algemene gebruiksregels
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 25 Algemene gebruiksregels

25.1 Strijdig gebruik

Onder een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan:

 • a. het gebruiken van woningen voor recreatieve bewoning;
 • b. het (laten) gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
 • c. het gebruiken of laten gebruiken van gronden voor horecaterrassen anders dan die welke legaal aanwezig waren op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan of op dat moment vergund waren.
25.2 Toegestaan gebruik

Onder een gebruik, in strijd met het bestemmingsplan wordt niet verstaan:

 • a. het gebruiken van gebouwen waarin een woning is gevestigd voor bed & brochje, mits:
  • 1. de woonfunctie behouden blijft;
  • 2. het maximaal aantal kamers ten behoeve van bed & brochje niet meer bedraagt dan 3;
  • 3. de maximale oppervlakte per bed & brochjekamer niet meer bedraagt dan 25 m2;
 • b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van kortstondige, incidentele evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voorzover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of vrijstelling is vereist en deze is verleend, dan wel een melding is gedaan;
 • c. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden voor horecaterrassen, zoals deze legaal aanwezig waren op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan of op dat moment vergund waren;
 • d. het aanleggen of het laten aanleggen van kabels en leidingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening, de riolering, de waterhuishouding, de energievoorziening en de datacommunicatie, met uitzondering van:
  • 1. buisleidingen waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is,
  • 2. hoogspanningsleidingen;
  • 3. buisleidingen voor het transport van water, afvalwater of stoom met een doorsnede van 1 meter of meer en een lengte van 10 km of meer,

tenzij deze in het plan specifiek zijn geregeld.