direct naar inhoud van Artikel 26 Algemene aanduidingsregels
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

Artikel 26 Algemene aanduidingsregels

26.1 geluidzone - industrie

Ter plaatse van de aanduiding ' geluidzone - industrie ' mogen toegelaten geluidsgevoelige functies uitsluitend worden gerealiseerd met inachtneming van de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder of een vastgestelde hogere grenswaarde.

26.2 vrijwaringszone - dijk
26.2.1 Doeleindenomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - dijk ' zijn de gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming, het beheer, het onderhoud en de instandhouding van de nabijgelegen waterkering.

26.2.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - dijk ' mag uitsluitend worden gebouwd:

 • a. ten dienste van de beschermingszone of
 • b. ten dienste van daar voorkomende bestemmingen met inachtneming van de in 26.2.1 genoemde belangen en hierover advies is gevraagd aan de waterkeringbeheerder.
26.3 vrijwaringszone - reserveringszone
26.3.1 Doeleindenomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - reserveringszone ' zijn de gronden, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een reserveringszone voor versterking van de nabijgelegen waterkering.

26.3.2 Bouwregels

Ter plaatse van de aanduiding ' vrijwaringszone - reserveringszone ' mag uitsluitend worden gebouwd:

 • a. ten dienste van de reserveringszone of
 • b. ten dienste van daar voorkomende bestemmingen, mits dit geen onomkeerbare belemmering oplevert voor versterking van de waterkering en hierover advies is gevraagd aan de waterkeringbeheerder.
26.4 wro-zone wijzigingsgebied

Burgemeester en wethouders kunnen ter plaatse van de aanduiding ' wro-zone wijzigingsgebied ' de bestemming ' Verkeer ' wijzigen in de bestemmingen ' Wonen ', ' Maatschappelijk ', ' Verkeer ' en ' Groen ' en daarbij aanduidingen en regels opnemen ten behoeve van maatwerk, met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

 • a. de bebouwing moet gesitueerd worden in de oorspronkelijke rooilijn van Nieuwburen;
 • b. de bebouwingsdiepte, gerekend vanaf de rooilijn aan de Nieuwburen, mag niet meer dan 12 m bedragen;
 • c. de goothoogte mag niet meer dan 6 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen;
 • e. de Lijnbaan moet als verkeersverbinding in stand blijven;
 • f. het gebied tussen de kerk en het bebouwingslint moet een overwegend groen/parkachtig karakter krijgen;
 • g. voor de te realiseren wooneenheden moet worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen.