direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en voortraject
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

1.1 Aanleiding en voortraject

Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel functie van de grond aan. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd mag worden. Gemeenten zijn volgens de Wet ruimtelijke ordening verplicht om voor hun hele grondgebied eens in de tien jaar bestemmingsplannen vast te stellen.

Nadat de procedure tot het aanwijzen van gemeentelijke monumenten was afgerond, is een herstart gemaakt met opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het centrumgebied van Lemmer. Dat resulteerde in een concept bestemmingsplan Lemmer-Centrum, waarmee eind maart 2012 door de raad is ingestemd en die de basis zou vormen voor het inspraak en overleg proces.

In het betreffende concept bestemmingsplan werd de visie op het centrum van Lemmer nog vorm gegeven overeenkomstig het beleid zoals dat door de raad in 2005 voor de vestiging van winkels, kantoren/bedrijven wonen was vastgesteld.

Vanwege onder meer de veranderde economische omstandigheden (kredietcrisis),de toenemende leegstand van winkelpanden et cetera en de gewijzigde stedenbouwkundige inzichten was het echter de vraag of de betreffende beleidsuitgangspunten nog wel wenselijk en actueel waren.

Mede op aangegeven van de raad is daarom eerst invulling gegeven aan het opstellen van een Centrumvisie Lemmer, die in de periode juli-december van 2012 is opgesteld en waarmee de raad op 19 december 2012 heeft ingestemd.

De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid communicatietraject met ondernemers, bewoners en belanghebbenden in het centrum. De visie bevat een analyse van de huidige situatie, en geeft de ontwikkelingsmogelijkheden aan voor het centrumgebied van Lemmer, waarbij versterking van de stedenbouwkundige structuur tot doel is gesteld. Daarbij is vastgelegd wat de ruimtelijke en functionele mogelijkheden en beperkingen zijn, één en ander tegen de achtergrond van sociaaleconomische ontwikkelingen. De visie gaat uit van een compact centrumgebied waarbij de winkelstraten uitkomen op het centrale punt, het Burgemeester Krijgerplein. In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de visie.