direct naar inhoud van 4.8 Bodem: geen belemmeringen voor het plan
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

4.8 Bodem: geen belemmeringen voor het plan

In beginsel is geen bodemonderzoek noodzakelijk als een bestemmingsplan betrekking heeft op een bestaande situatie. Dit is hier het geval. In de planregels is voor zowel de wijzigingsbevoegdheid als ook de afwijkingsbevoegdheid bepaald dat deze procedures pas in gang gezet kunnen worden nadat door burgemeester en wethouders is beoordeeld dat geen onevenredige aantasting van de milieusituatie plaatsvindt. Hieronder is ook de "bodemsituatie" begrepen. Indien sprake is van uitbreidingsmogelijkheden binnen aangegeven bouwvlakken (die ook al in het vigerende bestemmingsplan zijn opgenomen) zal het bedoelde onderzoek in het kader van de verlening van de bouwvergunning aan de orde komen.

In Fryslân is sinds 2004 een provinciedekkend beeld beschikbaar van (bijna) de totale omvang van de (potentiële) bodemverontreiniging. Het is bekend op welke locaties in het verleden de bodem mogelijk is verontreinigd.

In Fryslân zijn dat er ongeveer 75.000. Gezien de voorkomende (bedrijfs)activiteiten en op grond van ervaringen op bodemgebied wordt van circa 50.000 locaties verwacht dat er sprake is van geen of een lichte mate van bodemverontreiniging, waarvoor op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) geen noodzaak bestaat om de grond te saneren. Zo'n 25.000 locaties moeten nader worden bekeken op de aanwezigheid van bodemvreemde stoffen die een risico kunnen zijn voor mensen en dieren, voor de natuur of voor bijvoorbeeld waterwingebieden. Is de bodemverontreiniging op die locaties ernstig of niet geschikt voor de (gebruiks)functie, dan zal de bodem gesaneerd moeten worden of zullen beveiligingsmaatregelen getroffen moeten worden.

In het plangebied Lemmer Centrum zijn de volgende locaties volgens de kaart van de provincie te onderscheiden (zie onderstaande afbeelding):

  • gesaneerd;
  • onderzocht: geen vervolg nodig;
  • onderzocht in procedure.

Deze locaties hoeven niet te worden aangeduid op de verbeelding.

afbeelding "i_NL.IMRO.1921.002100-0004_0021.png"

afbeelding "i_NL.IMRO.1921.002100-0004_0022.png"