direct naar inhoud van 6.1 Algemeen
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

6.1 Algemeen

De regels vormen een juridisch bindend element van het bestemmingsplan en geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd kan of mag worden. Bij de opzet van de planregels is getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is.

De bij dit plan behorende planregels zijn conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:

  • 1. Inleidende regels.
  • 2. Bestemmingsregels.
  • 3. Algemene regels.
  • 4. Overgangs- en slotregels.

In hoofdstuk 1 worden enkele in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze gemeten dient te worden.

In hoofdstuk 2 worden specifieke regels gegeven voor de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en bouwregels en eventueel uit specifieke gebruiksregels, afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden. In beginsel is de bestemmingsomschrijving bepalend voor het gebruik (zowel in enge als in ruime zin) van de grond.

Hoofdstuk 3 bevat algemene regels, die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in een afzonderlijk hoofdstuk onder te brengen. De wijzigingsbevoegdheid voortkomend uit de centrumvisie is in dit hoofdstuk ondergebracht bij de algemene aanduidingsregels. De algemene wijzigingsregels bevatten de mogelijkheid om het bestemmingsplan aan te passen aan het gemeentelijke monumentenbeleid, in die zin dat een aanduiding kan worden toegevoegd of verwijderd al naar gelang het alsnog of niet langer aangewezen zijn als monument.

In hoofdstuk 4 tenslotte zijn de overgangs- en de slotregels opgenomen zoals voorgeschreven in het Besluit ruimtelijke ordening.