direct naar inhoud van 6.2 Nadere toelichting op de regels
Plan: Lemmer Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1921.002100-0004

6.2 Nadere toelichting op de regels

Op de belangrijkste bestemmingen wordt hieronder een nadere toelichting gegeven.

Centrum

De in de bestemmingsomschrijving genoemde functies zijn uitwisselbaar. Het gaat om detailhandel, dienstverlening, bedrijven, horecabedrijven, maatschappelijke voorzieningen en woningen.

Detailhandel is (behoudens uitzonderingen) alleen toegestaan tot een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2 per winkel.

Bedrijven zijn toegestaan in de categorieën A, B en C. Als basis is de functiemengingslijst uit de VNG-brochure "Bedrijven en milieuzonering" gebruikt. Hieruit is voor de toelaatbare categorie C-bedrijven met het oog op de ligging een selectie gemaakt. De in de bestemmingsomschrijving vermelde randvoorwaarden komen uit de VNG-brochure. De voorwaarde over de kleinschaligheid heeft geen zelfstandige toetsingswaarde als een bedrijf in een bestaand gebouw wordt gevestigd. De voorwaarde kan wel zelfstandige toetsingswaarde hebben bij samenvoeging van bestaande percelen tot één groot perceel ten behoeve van de vestiging van een bedrijf. Op de voorwaarden over het laden en lossen en de inpandige opslag kan worden gehandhaafd.

Onder dienstverlening wordt verstaan het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden. Het gaat hier vaak om kantoorfuncties.

Horeca is toegestaan in de categorieën 1 tot en met 5. Horeca in deze categorieën is binnen de bestemming overal uitwisselbaar met andere functies. Hogere categorieën zijn alleen toegestaan waar ze zijn aangeduid. In de algemene gebruiksregels is opgenomen dat bed & brochje onder voorwaarden is toegestaan in gebouwen waarin een woning is gevestigd.

Maatschappelijke voorzieningen zijn educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening. Zij zijn toegestaan binnen de bestemming Centrum en ook in de bestemming Maatschappelijk.

Panden mogen worden gebruikt voor bewoning, waarbij het ruimtelijk niet relevant is voor hoeveel woningen een pand wordt gebruikt, dan wel of een pand wordt gebruikt voor kamerbewoning. Een woning is een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. Het begrip huishouden is niet voorbehouden aan een gezin; kamerbewoners kunnen samen ook een huishouden vormen.

Bij de aanduiding 'gevellijn' is de karakteristiek van de straatwand beschermd. Er staat 'ter plaatse van en achter de aanduiding 'gevellijn'', omdat de aanduiding 'gevellijn' geen vlakaanduiding is. Dat heeft dus een bestemmingsplantechnische reden. Het gaat om de gevel. De parcelering van de bebouwing moet een frontbreedte hebben die past bij de bestaande bebouwing. Voorkomen moet worden dat een aantal panden met een smalle voorgevel wordt samengevoegd tot één groot pand met een lange voorgevel. Het instandhouden van de verscheidenheid aan gevels is daarbij belangrijker dan het voorkomen van samenvoegen van panden. Tegen dat laatste bestaat op zichzelf niet zoveel bezwaar, als de uitstraling kleinschalig blijft.

De hoofdgebouwen hebben een maximale goothoogte van 6 m en een maximale bouwhoogte van 10 m, tenzij op de verbeelding anders is aangegeven. Dit kan zowel hoger als lager zijn. Voor bijbehorende bouwwerken geldt een maximale goothoogte van 4 m en een maximale bouwhoogte van 6 m. Door de ruime mogelijkheden voor hoofdgebouwen is het belang van de regeling voor bijbehorende bouwwerken beperkt. Maar als een gebouw een bijbehorend bouwwerk is, is het wel gebonden aan de maximale maatvoering. Bovendien dienen zij hetzij in de zijdelingse perceelgrens, hetzij op 1 m afstand of meer van de zijdelingse perceelgrens te worden bebouwd. Overigens kunnen aan de plaats en afmeting van de bebouwing nadere eisen worden gesteld ter bescherming van de cultuurhistorische en architectonische waarden en ter bescherming van de karakteristieke straatwand. Een bouwplan laat de karakteristieke straatwand intact als het het maatritme van de bebouwing respecteert en de herkenbaarheid van de afzonderlijke gevels intact laat. Het is niet de bedoeling dat een aantal kleine panden op een rij worden vervangen door één groot pand dat zich ook als zodanig manifesteert. Voor sloop van panden met de aanduiding 'gevellijn' is een sloopvergunning vereist, waarvoor het toetsingskader staat in artikel 2.16 Wabo.

Voor monumenten geldt, met terzijdestelling van de regels over hoogte en dakhelling, dat de hoofdvorm van het gebouw moet worden gehandhaafd. Een lichte afwijking van de dakhelling is toegestaan onder aanpassing van de hoogte. Met deze regeling wordt de monumentenregelgeving ondersteund.

Gemengd

De bestemming Gemengd is opgenomen voor de nieuwbouw aan de Christiaan de Vriesstraat. De regeling komt inhoudelijk overeen met de regeling uit het vastgestelde bestemmingsplan. De uitsluiting van zorgwoningen aan de oostzijde houdt verband met het invloedsgebied van het lpg-vulpunt aan de Polle.

Horeca

Voor de bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen buiten het gebied dat door de raad is begrensd als horecagebied is in de regels bepaald dat de horeca is beperkt tot hotel / logiesverstrekkend bedrijf. Dit is geregeld met de aanduiding h (horeca) binnen de bestemming Horeca en met artikel 10.1 van de planregels. Hoewel dit automatisch uit de betekenissen van de woorden hotel en logies voortvloeit, is met het oog op de rechtszekerheid opgenomen dat geen restaurant, café, restaurantterras of caféterras zijn toegestaan.

Maatschappelijk

De bestemming Maatschappelijk is opgenomen voor bestaande functies die niet mogen worden vervangen door alle in de bestemming Centrum opgenomen functies. Uitwisseling met andere maatschappelijke voorzieningen is wel toegestaan.

Binnen de bestemming Maatschappelijk komen relatief veel monumenten voor. Hiervoor is niet alleen het bestemmingsplan van belang, maar ook de regelgeving daarvoor.

Wonen

De woningen in deze bestemming dienen woonhuizen te zijn, dat wil zeggen grondgebonden woningen en dus geen gestapelde woningen. De in de gemeente gebruikelijke regeling voor aan-huis-verbonden-werkactiviteiten is opgenomen, alsmede de bed & brochje regeling. Bij onduidelijkheid kan de regeling op dezelfde manier worden uitgelegd als elders in de gemeente.

Hetgeen hiervoor bij de bestemming Centrum is vermeld over monumenten en de aanduiding gevellijn geldt ook voor de bestemming Wonen. Ook heeft de bestemming Wonen dezelfde maximale goot- en bouwhoogte als de bestemming Centrum, namelijk 6 en 10 m, tenzij anders op de verbeelding is aangegeven, waarbij het maximum zowel hoger als lager kan zijn.